Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022. július 1. napjától a visszavonás napjáig.

A jelen ÁSZF tartalmazza a Juniperus Publishing webshopjának (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

I. A weboldal címe:

https://www.juniperuspub.hu/hu/ (továbbiakban: Weboldal)

II. A szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai

Név: Juniperus Publishing - dr. Schubert István egyéni vállalkozó
Székhely: 1239 Budapest, Szitás utca 123.
Levelezési cím: 1239 Budapest, Szitás utca 123.
Adószám: 68583392-1-43
Nyilvántartási száma: 51955025
Telefon: +36703318502
Bankszámlaszám: 12012008-00321006-00100001

A weboldal ügyfélszolgálatának adatai:

Telefon: +36303172279
Nyitvatartása: hétköznapon 08:30 - 17:30

III. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadása:

1. A Szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó, ha a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor jogosult megismerni és nyilatkozatával köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelő felületen található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a felhasználó, azaz - megrendelés esetén - a Megrendelő között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait, tehát nem küldhet megrendelést, illetőleg a már leadott megrendelő lapjára Szolgáltató nem köteles válaszolni, ugyanakkor a Weboldal felhasználása során (a megrendelésre vonatkozó rendelkezéseken kívül) a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

3. Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal elsősorban magyar nyelvű. A megrendelés első lépése, azaz a megrendelő lap kitöltése magyar nyelven történik, azonban felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a megrendelésre vonatkozó, esetlegesen felmerülő angol nyelvű kifejezések jelentésével tisztában van, illetőleg jelen ÁSZF azokra vonatkozóan megfelelő tájékoztatást nyújtott.

4. Megrendelő az a regisztrált felhasználó, aki a jelen ÁSZF-ben meghatározott lépések szerint megrendeli, kifizeti, átveszi és használja a Szolgáltatást, illetve adott esetben szavatossági vagy jótállási jogával él. Ahhoz, hogy bárki jelen ÁSZF szerinti megrendelővé avanzsáljon, elegendő, ha a fenti műveletek közül legalább egy megvalósul; nem szükséges hozzá mindegyik művelet (megrendelés, kifizetés, átvétel, használat, szavatossági, jótállási joggal való élés) együttes fennállása. A hírlevélre esetlegesen feliratkozó felhasználó nem tekintendő Megrendelőnek.

5. Jelen jogviszony vonatkozásában az ajánlati kötöttség 30 naptári nap, mely az ajánlat hatályossá válásával (keltezésével) veszi kezdetét. Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha a Megrendelő ajánlatát a másik fél elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja.

IV. A megrendelés lépései:

1. A kosár és megrendelő lap: Megrendelőnek lehetősége van a Weboldal termékeit bemutató aloldalán "kosárba helyezni" az egyes termékeket, meghatározott mennyiségben, mely nem vonja maga után a termékek vásárlását; csupán organizációs funkciója van ennek a cselekménynek. A kosár tartalmát a Megrendelő bármikor megnézheti a honlap jobb felső sarkában lévő kosár ikonra kattintva, majd az abból legördülő panelon, vagy a menüben lévő "kosár" feliratra kattint. A kosár oldalon a Megrendelő elvehet (törölhet) a kosárból bizonyos termékeket, növelheti a kosárban lévő termékek darabszámát, megadhatja az akciós kupon kódot, amennyiben rendelkezik vele. Ezen az oldalon a Megrendelő látja a termékek egyes árait, látja, hogy mennyibe kerülnek összesen és láthatja a szállítás költségét is, és ezáltal a rendszer az összes, a számlára kerülő végösszeget is kiszámolja és mutatja, beleértve az adót is. A megrendelés foganatosításához a menüből a "kifizetés" gombra kattintva juthat el. A digitális Megrendelő lapon a Megrendelőnek lehetősége van a megfelelő tartalommal elküldeni a megrendelést (lásd: 3. pont).

2. Jelen ÁSZF szabályainak elfogadása: a megrendelés megküldését megelőzően Megrendelő kipipálja az "Tudomásul veszem, hogy a rendelés befejezését követően fizetési kötelezettségem keletkezik, valamint elfogadom a Általános Szerződési Feltételeket www.juniperuspub.hu" nyilatkozat melletti jelölőnégyzetet (annak érdekében, hogy a Megrendelés érdekében tett lépések foganatosításra kerüljenek), mellyel elismeri, hogy tudomásul vette és magára kötelezőként fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. E nélkül Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni a megrendelést.

3. Megrendelés elküldése: amennyiben Megrendelő az 1. és 2. pontok szerint járt el, a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva elküldi a megvásárlásra irányuló megrendelést a megadott tartalom szerint.

4. Megrendelés visszaigazolása: a megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre a Megrendelő kap egy rendelési összesítőt a bolt@juniperuspub.hu címről. A rendelés részleteit itt lehet megtekinteni, a fentiekben rögzített tartalommal. Amennyiben Megrendelő észrevételt tesz a megrendelésben szereplő adatok helytelenségét, pontatlanságát illetően, Szolgáltató köteles a megrendelést az észrevételnek megfelelően korrigálni, illetve a szolgáltatást aszerint teljesíteni.

5. Fizetési kötelezettség teljesítése: Megrendelő a fizetés módja szerint - előzetesen, tehát a Szolgáltatás teljesítését megelőzően - teljesíti fizetési kötelezettségét, mellyel egyidejűleg elismeri a megrendelésében foglaltak helytállóságát. A fizetés a jelen ÁSZF VIII. főpontjában foglaltaknak szerint történik.

6. Szerződés teljesítése: a kifizetést, azaz az ellenszolgáltatás jóváírását követően Szolgáltató intézkedik a számla kiállításáról és megküldéséről, valamint a megrendelt Szolgáltatások Megrendelő számára történő teljesítéséről.

7. Megrendelés utólagos módosítása: Amennyiben Megrendelő a megrendelés során hibás, vagy pontatlan adatokat adott meg, és úgy küldte el megrendelését, illetőleg bármely okból módosítani szeretné az elküldött megrendelésében foglaltakat, úgy erre a megrendelés elküldésétől számított két (2) napon belül van lehetősége. A megrendelés módosítása csak írásban érvényes.

V. A szerződés létrejötte:

1. Ha Megrendelő megrendelést küld a Weboldal vonatkozó oldalain, és Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, online (távollevők közötti) szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között, mely alapján:

a) a Szolgáltató a rá bízott feladat ellátására,

b) a Megrendelő a vételár megfizetésére köteles.

2. Felek kijelentik, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, melyre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Minden olyan kérdés tekintetében, amelyre jelen ÁSZF nem terjed ki, Felek Magyarország jogát, elsősorban a 2013. évi V. törvényt, azaz a Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályait tekintik irányadónak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, illetőleg azt a Weboldal elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Weboldal regisztrációhoz kötött használata során hozzáférhető. Annak tartalmát ily módon elolvashatja, maradéktalanul megismerheti, mentheti vagy kinyomtathatja.

VI. A termékek tulajdonságai

1. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, és adott esetben árát is. A Szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek.

2. A termékek vételára a honlapon került rögzítésre az adott termék mellett, illetve adott esetben a Megrendelő lap is tartalmazza. Amennyiben a kettő között ellentmondás van, a Megrendelő lapban rögzített vételárat kell irányadónak tekinteni a szerződés teljesítése során.

3. A Szolgáltatás az Elker. tv. szempontjából információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül.

VII. A Szolgáltatás teljesítése:

1. A teljesítésre nyitva álló határidő Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítését követő 30 naptári nap, kivéve, ha Megrendelő akadályoztatása miatt a Szolgáltatást nem lehet teljesíteni a 30 naptári napos határidőn belül.

VIII. A fizetés módja:

1. Megrendelő a fizetési kötelezettségét banki átutalás útján történő fizetéssel, készpénzben, vagy PayPal fiók alkalmazásával teljesíti.

2. Banki átutalás esetén a fizetési kötelezettség az alábbi feltételekkel valósul meg:

a) A Megrendelő elutalja Szolgáltatónak a rendelés teljes összegét a megrendelésben megadott mennyiség szerint a visszaigazoló e-mailben rögzített bankszámlaszámra.
b) A megjegyzésben/közleményben Megrendelő feltünteti a rendelésszámot.
c) Megrendelő a vételárat előzetesen köteles megfizetni Szolgáltató részére.
d) Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a vételár összegét a Megrendelő fizetési számláján a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.
e) Szolgáltatót csak attól a naptól terheli teljesítésre vonatkozó kötelezettsége, amikor a fizetési kötelezettség Megrendelő által teljesítésre kerül.

IX. Elállási jog

1. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdések értelmében a fogyasztót (Megrendelőt) indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyet a megrendelés leadásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhat. Az elállásról szóló nyilatkozatot - amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával - Szolgáltató levelezési címére írásban, vagy e-mail címére elektronikusan kell eljuttatni.

2. Az 1. pontban rögzített esetben Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként (vételárként) megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltató kijelenti, hogy mindaddig visszatarthatja ezt az összeget, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. a) pontja alapján Megrendelőt nem illeti meg a hivatkozott Korm. rendelet 20. § szerinti felmondás joga, amennyiben a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

X. A kellékszavatosság:

Kellékszavatosság (olyan szerződés esetén, amely keretében a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymás felé):

1. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ugyanakkor Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

2. Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a Szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye

3. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni, ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A késedelmes közlésből eredő kárért Megrendelő a felelős.

5. A terméknek (Szolgáltatásnak) a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

XI. Panasz bejelentésének módja

A vásárló panaszát a Szolgáltatónak küldött papír alapú levélben (postai úton), vagy elektronikus levélben (e-mail útján) jelentheti be. A levélnek tartalmaznia kell:

a) a Megrendelő nevét, címét,

b) a Szolgáltatás vagy termék megnevezését, vételárát,

c) a Megrendelés időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

XII. Adatvédelem

Az adatkezelések megismerésére, illetve a megfelelő tájékoztatás megszerzésére (különösen az adatkezelések céljára, jogalapjára vonatkozóan) Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szolgál, melyet hivatkozásként elhelyez az oldalán (a láblécben), illetve a következő URL alatt: https://www.juniperuspub.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

XIII. Záró rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló jogvitákat elsősorban békés úton próbálják rendezni.

2. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát elektronikus úton elérhetővé és megismerhetővé tette Weboldalán. Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát, szabályait és a mellékletekben foglaltakat megismerte és maradéktalanul elfogadja.

3. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre alakította ki, a Felek egyedileg nem tárgyalták meg. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

4. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelése során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Megrendelő vállalja, hogy az azokban bekövetkezett változást - amennyiben az befolyásolja a Szerződés teljesítését - haladéktalanul Szolgáltató tudomására hozza.

5. Megrendelő a Weboldal ügyfélszolgálatán élhet panasszal, melyet Szolgáltató köteles kezelni.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek.

7. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF megfelel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatásnak, illetőleg beleegyezik, hogy azt Megrendelő vele jelen tartós adathordozón közölje.

8. Az Elker. tv. 13/A. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Ezen túlmenően Szolgáltató - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

9. A jelen ÁSZF szerinti Szerződés teljesítésével létrejövő adatkezelések szabályairól, valamint céljukról, jogalapjukról, időtartamukról, forrásukról szóló tájékoztatásról Szolgáltató Weboldalán elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató szolgál.