Adatkezelési tájékoztató

Alapadatok

Adatkezelés tárgya: A juniperuspub.hu oldal (a továbbiakban: weboldal) adatkezelései

A weboldal címe: https://www.juniperuspub.hu/hu/
A weboldallal kapcsolatos főbb tudnivalók: a weboldal a Webnode AG által biztosított megoldások révén került kialakításra, illetőleg ezen megoldások révén valósul meg az üzemeltetése. A Webnode adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.webnode.com/hu/privacy-policy/

Az adatkezelő neve: Juniperus Publishing - dr. Schubert István egyéni vállalkozó
Az adatkezelő székhelye: 1239 Budapest, Szitás utca 123.
Az adatkezelő adószáma: 68583392-1-43
Nyilvántartási szám: 51955025 

Az adatkezelő elérhetősége: 
Elektronikus úton: bolt@juniperuspub.hu

Adatkezelések

1) Az adatkezelés célja: Vásárlás (kosár funkcióval)

Adatkezelő a kezelt azonosító, illetve a kézbesítéshez szükséges adatokat a megrendelés eredményeként megkötendő adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeli, melynek keretében megvalósul a rendelés feldolgozása is.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés az érintettel kötött vagy kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges. Az így megkötött vagy megkötendő szerződés lényege és alapvető célja, hogy adásvételi szerződés köttessen az érintett és az Adatkezelő között, az adatkezelő által forgalmazott termékek adásvétele tárgyában. Amennyiben az érintett nem bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a kért adatokat, a szerződés nem tud megköttetni, a termék szállításáról pedig Adatkezelő nem tud gondoskodni.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, ezért köteles ennek megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek teljesítéséről. Ez alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

2) Az adatkezelés célja: Megrendelés teljesítése

A megrendelt termékek kézbesítése érdekében Adatkezelő továbbítja a vásárlás során megadott, kézbesítéshez szükséges személyes adatokat egy olyan szolgáltató számára, mely gondoskodik a termékek szállításáról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés az érintettel kötött vagy kötendő adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges. Az így megkötött vagy megkötendő szerződés lényege és alapvető célja, hogy adásvételi szerződés köttessen az érintett és az Adatkezelő között, az adatkezelő által forgalmazott termékek adásvétele tárgyában. Amennyiben az érintett nem bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a kért adatokat, a szerződés nem tud megköttetni, a termék szállításáról pedig Adatkezelő nem tud gondoskodni.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, ezért köteles ennek megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek teljesítéséről. Ez alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A megrendelés teljesítését követően Adatkezelő archiválja az adatokat a webshophoz használt online weblapszerkesztő rendszerében.

3) Az adatkezelés célja: Hírlevélküldés

Az érintettnek lehetősége van - egy erre szolgáló jelölőnégyzet vagy kör kipipálásával - feliratkozni Adatkezelő hírlevelére. A feliratkozott személyeknek Adatkezelő reklámküldeményt küld a megadott elérhetőségen keresztül.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló jogszabály (2008. évi XLVIII. törvény - Grt.) 6. § (2) bekezdése értelémben az Adatkezelőnek az érintett nevét is kezelnie kell azon elérhetőségi adatok mellett, amelyre a hírlevelet küldi (pl. e-mail, postacím).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása, melyre az érintettnek egy jelölőnégyzet vagy kör kipipálásával nyilatkozni.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig (leiratkozásig).

4) Az adatkezelés célja: Kiadványokban megjelenő személyes adatok kezelése

Az adatkezelés részben átfedésben van a véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásával, illetve a nyilvánosság tájékoztatásához fűződő tevékenység megvalósításával.

Az érintettek köre: 

 • A kiadvány megalkotásával, gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos folyamatokban részt vevő személyek.
 • Jelentősebb médianyilvánosságot szerző eseménnyel, körülménnyel, ténnyel érintett természetes személyek.
 • Olyan nyilvánosságra hozott információval érintett természetes személy, amelyet az érintett hozott nyilvánosságra.
 • Nyilvános adatbázisban elérhető bírósági határozat alanya.
 • Az Adatkezelő által közszereplőnek tekintett természetes személyek: akik közéleti kérdésekkel kapcsolatos, nyilvánosság előtti megnyilatkozásaikkal aktívan alakítják a közvéleményt, vagy megnyilvánulásaik alkalmasak arra, hogy alakítsák a közvéleményt, vagy akiknek a (véleményt kifejező) nyilvános közlésük közérdekű vitában kifejtett álláspontot tükröz (ideértve az online felületen közzétett megnyilatkozásokat is), vagy akiknek a nyilvános közlése közszereplést érint, vagy akiknek a nyilvános közlése tényállítást, értékítéletet foglal magában.

A kezelt személyes adatok köre (a kiadvány egyedi tartalmától függően):

 • a kolofon (impresszum) tartalma, azon belül a szerző, tördelő, grafikus, illetve nyomda neve (illetve adott esetben címe és elérhetősége),
 • a kiadvány tartalmában (törzsszövegében) megjelenő személyek, mint érintettek kereszt- és vezetékneve, a cselekményeivel, megnyilvánulásaival, döntéseivel összefüggő információk (pl. következtetések, állítások, idézetek), az érintett érdekeltségeivel, vagyonával, érdekkörével, közegével, kapcsolatrendszerével kapcsolatos "környezeti" információk,
 • az érintett közérdekből nyilvános adatai,
 • az érintettet azonosító, ingyenes céginformációs szolgálat útján megismert személyes adatok (pl. név, születési dátum, lakcím, anyja neve, adóazonosító jel, képviselet módja, képviseletre jogosult tisztsége).

A kezelt adatokat Adatkezelő az általa kiadott médiatermékekben megjeleníti, melyet szükségszerűen a vásárlóközönség rendelkezésére bocsátja azzal, hogy azt kiadja, illetve forgalomba hozza. 

Az adatok forrása: nyilvánosan elérhető adatbázisok, gazdasági társaságok saját közléseiből és beszámolóiból származó (személyes) adatok feldolgozása, összegyűjtött adatok meghatározott módszertan alapján történő kiértékelése, bírósági határozatok és végzések, sajtótermékek, médiatartalmak (ideértve a videómegosztó portálon közzétett tartalmakat is), közösségi média-felületek és az ott közzétett tartalmak (posztok), illetve tartalomgyártásra vagy abban való közreműködésre megbízott vagy felkért személyek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a GDPR (153) preambulum bekezdése alapján éljen a véleménynyilvánításhoz való jogával, melyet a GDPR is védelmez a 17. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján: e szerint a törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog") nem alkalmazandó többek közt akkor, amikor az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. A szabad véleménynyilvánítás egy olyan, fontos demokratikus érték, amelynek megfelelő érvényesülése az egyén és a társadalom szintjén is látható előnyökkel jár. E jog szavatolja, hogy az egyén szabadon megfogalmazhassa és kifejthesse gondolatait. Az Adatkezelő jogos érdeke mellett a nyilvánosságnak, mint tág értelembe vett harmadik félnek is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy tájékozódjon olyan ügyekkel, eseményekkel, körülményekkel, jelenségekkel, illetve tényekkel kapcsolatban, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. A kiegyensúlyozott, hiteles tájékoztatáshoz elengedhetetlen a megfelelő információkhoz való hozzáférés és azok továbbítása, e jog ily módon szorosan kapcsolódik mind a vélemény, mind pedig a tájékozódás szabadságához. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy azon természetes személyek személyes adatait kezelje, akik - Adatkezelő egyéni megítélése alapján - közszereplőnek minősülnek vagy alapvető szempontok mentén megállapítható, hogy az érintettek számíthattak arra, hogy cselekedeteikből, megnyilvánulásaikból következhet a nagy nyilvánosságnak való kitettség. E körülmények az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekét erősíti.

Adatkezelő érdemérlegelési tesztet végzett el (többek közt a fenti szempontok figyelembevételével), melynek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy az Adatkezelőnek jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett jogos érdekével, személyes adatok védelméhez fűződő jogával szemben, és az érintetti jogok korlátozása arányban áll az Adatkezelő - e korlátozás által - érvényesülő jogos érdekével.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére való törlésig, feltéve, ha a törlés jogszerű feltételei fennállnak.

5) Az adatkezelés célja: Sütik alkalmazása:

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát.

A munkamenet sütik az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődne.

A használatot támogató kényelmi sütik lehetővé teszik, hogy az oldal megjegyezze, milyen működési módot választott (pl. elfogadta a süti tájékoztatót, a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül az oldal kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kezelt adatok köre: az alkalmazott sütik jellemzően igaz-hamis értékeket, UUID azonosítót, hash-elt tartalmakat kezelnek.

A kényelmi sütikben személyes adatok nem kerülnek rögzítésre: kizárólag egy azonosítószámot kerül eltárolásra, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 30 napos lejárati idővel.

Személyes adatnak minősülnek az érintettek által használt rendszerek és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítók (például IP-címek és cookie-azonosítók).

Alkalmazott sütik:

 • _gat, _ga, _gid: A Google Analytics által leggyakrabban használt (harmadik féltől származó) sütik, melyek a felhasználók megkülönböztetésére, illetve a munkamenettel kapcsolatban megjegyzett adatok kezelésére használandók. A _ga süti 2 évig, a _gid süti 24 óráig, a _gat süti 1 percig tárolja az adatokat.
 • PHPSESSID: Az online weblapszerkesztő rendszer (Webnode) által kibocsátott, felhasználó azonosítást lehetővé tevő süti, amely a Session (munkamenet) idejéig tart.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Munkamenet sütik: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás tartalma (megadásának módja): a hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon megjelenített módokon lehet megadni. Reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. A megtekintéshez adott esetben a reklámblokkoló alkalmazás deaktiválása szükséges. A sütik kikapcsolhatók a felhasználó által alkalmazott böngészőben is. További információ: www.aboutcookies.org
 • Használatot támogató kényelmi sütik: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek érvényesítése előnyt élvez a személyes adatokhoz fűződő önrendelkezési joghoz képest, mivel enélkül nem megvalósítható a honlap működése és biztonsága. Ezen célból kezelt személyes adatok harmadik személynek csak a célhoz szükséges körben adhatóak át (például szerver üzemeltetőnek, rendőrségnek). Ezen céllal és jogalappal kezelt adatok egyéb céllal nem használhatóak fel.

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.

Az érintettnek joga van arra, hogy:

 • személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként átadja az érintettről kezelt személyes adatokat.
 • tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: ezen jog általános jelleggel megilleti az érintettet.
 • személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen (hozzáféréshez való jog): az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára, amennyiben ilyen irányú kérelem érkezik.
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek - amennyiben Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Ezt a fenti elérhetőségen van lehetősége megtenni.
 • adatainak törlését kérje: Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak.
 • adatainak helyesbítését kérje: az érintett kérelmezheti a róla kezelt személyes adatok helyesbítését, amennyiben Adatkezelő pontatlanul kezeli az érintett személyes adatait.
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén, amennyiben a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti.

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; ezen címek valamelyikére kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. Adatkezelő további 30 nappal meghosszabbíthatja az érintetti jogérvényesítési kérelem elbírálására szolgáló időtartamot, melyről az első 30 nap lejárta előtt tájékoztatja az érintettet.

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy az érintett képes lesz az oldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. Az oldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Külföldi adattovábbítás

Adatkezelő a sütik alkalmazása révén bevonhat az adatkezelésbe meghatározott - adott esetben az Európai Unión kívüli - harmadik feleket: például az adott esetben alkalmazott, Google-höz köthető, tőle származó sütik segítségével adatkezelő információkat gyűjthet, majd jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

A süti-technológia révén érintett, fenti szervezeten kívül Adatkezelő nem továbbítja a kezelt személyes adatokat harmadik országba, sem nemzetköri szervezet részére.

Adattovábbítás címzettje

Adatkezelő továbbítja az adatokat:

A megrendelt termékek szállítását végző szervezetnek Adatkezelő a rendelkezésére bocsátja azon személyes adatokat (elérhetőségi adatok, kézbesítési adatok, azonosításhoz szükséges adat), melyek a kézbesítés teljesítéséhez szükségesek. A szállítást végző szervezet:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefon: +06-1-767-8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az adatok továbbításra kerülhetnek az adóhatóság számára adó- és számviteli jogi kötelezettségek teljesítése céljából. Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054, Budapest, Széchenyi utca 2.
Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.
E-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu
Telefon: +36 1 428-5100
Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://nav.gov.hu/footer-tartalmak/adatvedelem

A számlán vagy egyéb bizonylaton szereplő adatok továbbításra kerülnek a könyveléssel megbízott személy számára:

Kozma Nikoletta Katalin e.v.
Székhely: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 188/a.
Adószám: 66602761-1-43
Nyilvántartási szám: 36507481
E-mail: nikoletta[pont]kozma[kukac]gmail[pont]com

A weboldal online weblapszerkesztő rendszerét külső szolgáltató biztosítja, mely a a személyes adatokat a webhelyen lévő kapcsolattartási, regisztrációs, megrendelési, fizetési és számlázási űrlapok kitöltésével gyűjti be. A szolgáltató adatterületet kínál, az adatok pedig a szerverein kerülnek tárolásra. A szolgáltató:

Webnode AG
Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland (Svájc)Azonosító: CH - 170.3.036.124-0E-mail: support@webnode.comAdatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://www.webnode.com/hu/privacy-policy/

Profilalkotás

Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.

Jogorvoslat

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára.

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek

Hatályos: 2022. július 1.